poslání a cíle

Posláním sdružení je být zdrojem pozitivních morálních, sociálních a duchovních hodnot dětem a mládeži a podpora rozvoje člověka jako integrální bytosti v duchu křesťanské morálky a etiky.

Sdružení má zájem:
- reagovat na aktuální problémy dětí a mládeže a podílet se   na jejich řešení
- pracovat s dětmi a mládeží ohroženou soc. patologickými jevy
- podporovat náhradní rodinnou péči
- podporovat růst zdravé sebedůvěry a vědomí vlastní hodnoty
- předávat objektivní informace
- pomoci nalézat vlastní schopnosti jednotlivce a podporovat        jejich rozvoj

Těchto cílů chceme dosahovat zejména:

- nabídkou alternativních možností trávení volného času
- realizací programů v oblasti prevence sociálních patologií dětí     a mládeže
- nízkoprahovým kontaktem s cílovými skupinami
- výstavbou a provozem bytů a domovů pro náhradní rodinnou péči